ZAKUP MIESZKANIA

Gdzie mogę sprawdzić aktualną ofertę?

Informacje o naszej aktualnej ofercie mieszkań można uzyskać:

– na stronie internetowej: www.wgiplus.pl,
– pod numerem tel. 883 285 285, (61) 436 16 16,
– pod adresem e-mail: mieszkania@wgiplus.pl
– w Salonie Sprzedaży: ul. Szkolna 3, 62-300 Września

Rezerwacja mieszkania stanowi prawo pierwokupu wybranego mieszkania, które przysługuje Klientowi przez określony czas. Jest to okres, w trakcie którego Klient ma czas na przemyślenie swojego wyboru lub uzyskanie decyzji kredytowej.

Naszym Klientom oferujemy dwa rodzaje rezerwacji:

– na okres 3 dni – wystarczy imię i nazwisko oraz numer telefonu,

– na okres 14 dni – w postaci umowy rezerwacyjnej.

Obie formy rezerwacji są bezpłatne.

Tak, do każdego mieszkania przynależy pomieszczenie w postaci skrytki lokatorskiej.

Skrytki lokatorskie są bezpłatne. Ich powierzchnia oraz położenie jest różne w zależności od wybranego mieszkania.

Tak, jeśli w danym budynku zostały one przewidziane. W celu uzyskania aktualnej oferty garaży prosimy o kontakt ze Specjalistą ds. Sprzedaży – tel. 883 285 285.
Tak, każdorazowa zmiana adresu korespondencyjnego musi zostać zgłoszona, aby otrzymywać pocztę na właściwy adres.

Zmiany adresu korespondencyjnego należy zgłaszać w formie pisemnej osobiście, listownie lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: mieszkania@wgiplus.pl

W momencie podjęcia decyzji o zakupie mieszkania, Klient oraz deweloper podpisują umowę deweloperską. Jest to umowa przedwstępna, której przedmiotem jest zobowiązanie dewelopera do wybudowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego, wyodrębnienia w nim danego lokalu mieszkalnego oraz zawarcia z Klientem ostatecznej umowy sprzedaży lokalu po ustalonej cenie. Zawiera ona m. in. informacje takie jak:

– podstawowe dane lokalu mieszkalnego oraz samej inwestycji,

– cenę lokalu wraz z harmonogramem płatności,

– termin odbioru lokalu,

– termin podpisania ostatecznej umowy sprzedaży.

Umowa deweloperska jest zawierana w formie aktu notarialnego, którego koszt jest dzielony pomiędzy Klienta a dewelopera.

W trakcie budowy Klient wpłaca ustalone w umowie deweloperskiej transze, których terminy oraz wysokość jest uzależniona od stopnia zaawansowania inwestycji.

Po uregulowaniu należności oraz zakończeniu budowy następuje odbiór mieszkania, potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym.

Ostateczna umowa sprzedaży jest podpisywana po zakończeniu budowy oraz oddaniu budynku do użytkowania. Strony zawierają umowę w formie aktu notarialnego, którego koszt w całości ponosi Klient. W tym momencie mieszkanie formalnie należy już do Klienta.

Tak. Nasza firma współpracuje z zaufanymi i sprawdzonymi doradcami kredytowymi, którzy pomogą wybrać najkorzystniejszą formę finansowania mieszkania.
Prospekt informacyjny jest dokumentem zawierającym podstawowe informacje
o deweloperze, inwestycji oraz wybranym lokalu mieszkalnym. Zakres informacji, który jest w nim zawarty, pozwala Klientowi w jasny i czytelny sposób sprawdzić wiarygodność dewelopera oraz oferowanej przez niego inwestycji. Prospekt informacyjny stanowi także załącznik do umowy deweloperskiej.
Oczywiście, istnieje taka możliwość. W tym celu prosimy o kontakt z Inżynierem budowy – tel. 575 740 261.

ZMIANY LOKATORSKIE

Klientowi przysługuje prawo wprowadzenia zmian po podpisaniu umowy deweloperskiej, po otrzymaniu drogą listowną od dewelopera zawiadomienia o warunkach i terminach zgłaszania zmian w lokalu mieszkalnym. Zgłoszenia zmian lokatorskich nie są przyjmowane, jeżeli na danym etapie realizacji budynku nie będą one możliwe do wykonania.
Zmiany lokatorskie obejmują zmiany dopuszczalne ze względów technicznych i formalnych, które nie ingerują w elementy konstrukcyjne oraz architekturę zewnętrzną budynku.

Szczegółowy zakres zmian zawierają warunki i terminy zgłaszania zmian w lokalu mieszkalnym, przesłane Klientowi po podpisaniu umowy deweloperskiej.

Cennik zmian zawarty jest w warunkach i terminach zgłaszania zmian w lokalu mieszkalnym.

Koszt wprowadzonych zmian lokatorskich zostanie wliczony do ceny końcowej mieszkania.

W celu wprowadzenia zmian lokatorskich należy skontaktować się z Inżynierem budowy – tel. 575 740 261.
Nie, zmiany lokatorskie nie wpływają na termin odbioru mieszkania.

ODBIÓR MIESZKANIA

Odbiór lokalu jest możliwy po uzyskaniu przez dewelopera pozwolenia na użytkowanie budynku, lecz nie później niż w ustalonym terminie w umowie deweloperskiej.

Ponadto, Klient zostanie poinformowany listownie o odbiorze z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Odbiór mieszkania to najważniejsze wydarzenie w czasie procesu zakupu mieszkania. W trakcie jego trwania spotykamy się z Klientem w mieszkaniu, dokonujemy oceny stanu technicznego i podpisujemy protokół zdawczo-odbiorczy lokalu oraz mediów. Finalnie następuje przekazanie Klientowi kluczy do nowego mieszkania.
Termin podpisania umowy ostatecznej jest określony w umowie deweloperskiej. Zwykle jest to okres 2-3 miesięcy po odbiorze mieszkania.
Administracją budynku zajmie się powołana w tym celu wspólnota mieszkaniowa.

SPRAWY FINANSOWE

Deweloper wystawia faktury zaliczkowe za wpłacone transze w momencie faktycznego otrzymania środków z banku prowadzącego otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy. Dzieje się to po zakończeniu danego etapu budowy, zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego.

Po zakończeniu budowy oraz przekazaniu lokalu mieszkalnego, deweloper wystawia fakturę końcową, obejmującą wszystkie wystawione faktury zaliczkowe.

Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy to rachunek, który służy gromadzeniu środków wpłacanych przez Klienta na cele określone w umowie deweloperskiej. Bank wypłaca zgromadzone środki deweloperowi zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego. Każda wypłata jest poprzedzona kontrolą banku prowadzącego rachunek powierniczy oraz stwierdzeniem, że dany etap realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego został zakończony.

Taki sposób finansowania zakupu zapewnia weryfikację przedsięwzięcia deweloperskiego, zwiększa wiarygodność dewelopera oraz bezpieczeństwo wpłacanych przez Klienta środków.

Bank prowadzący otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy wypłaca deweloperowi środki w wysokości proporcjonalnej do stanu zaawansowania robót budowlanych.

W związku z tym wpłacona przez Klienta transza może przewyższać kwotę środków faktycznie otrzymanych przez dewelopera, co powoduje otrzymanie niższej faktury zaliczkowej. Wraz z zakończeniem kolejnych etapów budowy, deweloper kontynuuje wystawianie faktur aż do zaksięgowania całości środków wpłaconych przez Klienta.

Informacje o wpłatach można uzyskać u Specjalisty ds. Rachunkowości – tel. (61) 436 16 16
W tej sytuacji Klient powinien zwrócić się z pisemnym wnioskiem o zwrot nadpłaconych środków, uwzględniającym kwotę oraz numer rachunku, na który miałby trafić zwrot.
Po wprowadzeniu zmian lokatorskich, Klient otrzyma na adres korespondencyjny fakturę VAT, zawierającą wcześniej ustalony koszt zmian. Fakturę można opłacić w gotówce lub przelewem bankowym.

REKLAMACJE

Rękojmia na mieszkanie wynosi 5 lat, licząc od dnia odbioru lokalu.
Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej osobiście, listownie, pocztą elektroniczną na adres e-mail: mieszkania@wgiplus.pl lub poprzez formularz kontaktowy w zakładce Kontakt
Zgłoszenia dotyczące części wspólnych należy kierować do wspólnoty mieszkaniowej obsługującej dany budynek.
Każde zgłoszenie reklamacyjne jest rozpatrywane w ciągu 14 dni od dnia jego wpłynięcia. Po pozytywnej weryfikacji reklamacji, usterka zostaje usunięta w ciągu 30 dni. Termin może ulec przedłużeniu w przypadku zaistnienia niezależnych od dewelopera przyczyn okresowo uniemożliwiających wykonanie prac określonego typu zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

ZARZĄDCA

Roczne zebranie wspólnoty mieszkaniowej jest zwoływane przez zarząd w pierwszym kwartale roku. Zawiadomienie o terminie zebrania wraz z projektami uchwał każdy mieszkaniec otrzyma listownie.
Tak, każdorazowa zmiana adresu korespondencyjnego lub numeru telefonicznego
do kontaktu musi zostać zgłoszona.

Zmiany adresu korespondencyjnego lub numeru telefonicznego należy dokonać
w formie pisemnej:

– osobiście w siedzibie wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Szkolnej 3 we Wrześni lub biurze przy ul. Antoniego Gendka 8/46 we Wrześni,

– pocztą tradycyjną na wskazane wyżej adresy,

– pocztą e-mail na adres: mieszkania@wgiplus.pl,

– poprzez wrzucenie oświadczenia do skrzynki pocztowej wspólnoty mieszkaniowej znajdującej się w każdym budynku wielorodzinnym.

Karta danych

Informacje te można uzyskać u Specjalisty ds. zarządzania nieruchomościami – tel. 881 058 571.
Zgodnie z uchwałą nr IV/33/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, opłata śmieciowa za 1 osobę zamieszkałą w lokalu wynosi:

– 10,00 zł za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny,

– 15,00 zł, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

Sposób gospodarowania odpadami komunalnymi ustala każda wspólnota mieszkaniowa w drodze uchwalenia stosownej uchwały.

Opłatę śmieciową należy uiszczać na konto bankowe odpowiedniej wspólnoty mieszkaniowej wraz z zaliczką za utrzymanie części wspólnej nieruchomości i fundusz remontowy. Każdorazowa zmiana ilości osób zamieszkałych w lokalu zmienia także wysokość opłaty śmieciowej ze skutkiem natychmiastowym.

Wpłaty zaliczki można dokonać wyłącznie w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy przypisany dla danej wspólnoty mieszkaniowej. Numery kont bankowych znajdują się na podstronie danej wspólnoty.

W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska właściciela/i oraz adresu lokalu.

 

Zaliczkę należy wpłacać do 10. dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc z góry.
Tak. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina Września pobiera opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zależną od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.

W związku z powyższym każda zmiana (zwiększenie bądź zmniejszenie) ilości osób zamieszkałych w danym lokalu mieszkalnym musi zostać zgłoszona przez właściciela lokalu we wspólnocie mieszkaniowej w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany. Zmiany dokonuje się wypełniając stosowne oświadczenie, w zależności od tego, do której wspólnoty należy właściciel lokalu.

Wspólnota Mieszkaniowa 1, Wspólnota Mieszkaniowa 2, Wspólnota Mieszkaniowa 3, Wspólnota mieszkaniowa 4Wspólnota Mieszkaniowa 5

Oświadczenie można złożyć:

– osobiście w siedzibie wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Szkolnej 3 we Wrześni
lub biurze przy ul. Antoniego Gendka 8/46 we Wrześni,

– pocztą tradycyjną na wskazane wyżej adresy,

– poprzez wrzucenie oświadczenia do skrzynki pocztowej wspólnoty mieszkaniowej, która znajduje w każdym budynku wielorodzinnym.

Oświadczenia mieszkańców stanowią podstawę deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanych przez wspólnotę mieszkaniową w Urzędzie Miasta i Gminy Września.

Wszelkie usterki bądź uszkodzenia, które dotyczą części wspólnej budynków, prosimy
o zgłaszanie poprzez formularz kontaktowy dostępny w zakładce Kontakt